วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พลิกฟื้น..การไถนาด้วยควายที่จางหายไปจากความทรงจำ

 ขอยกย่องครอบครัวลุงอัคคพล วันดี (ลุงถา) อาสาปศุสัตว์แห่งบ้านทุ่งก่อ หมู่ ๔ ตำบลทุ่งก่อหนึ่งเดียวแห่งอำเภอเวียงเชียงรุ้งที่มีความพยายามรักษาภูมิปัญญาการไถนาด้วยควายให้คงอยู่แม้ว่าจะไม่ได้ทำทั้งหมดแต่ลุงก้อพยายามที่จะสาธิตเผยแพร่ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของบ้านเรา เก็บอุปกรณ์การไถคราดนา เลี้ยงควายที่ฝึกอย่างดีจนมันแสนรู้นาม เจ้าเผือก "ขุนเดช"
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559

 เอาขี้ควายมาทำแก๊สชีวภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม ลดรายจ่ายสร้างรายได้


วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558

ชี้แจงระเบียบการคืนกระบือในโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

 เมื่อบ่ายวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายสุพล ปานพาน ปสุสัตว์อำเภอและนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ได้เดินทางเยี่ยมสมาชิกกลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงราย ได้ชี้แจงระเบียบการคืนลูกกระบือตัวแรกของธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ ให้ได้เข้าใจตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร