วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558

ชี้แจงระเบียบการคืนกระบือในโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

 เมื่อบ่ายวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายสุพล ปานพาน ปสุสัตว์อำเภอและนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ได้เดินทางเยี่ยมสมาชิกกลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงราย ได้ชี้แจงระเบียบการคืนลูกกระบือตัวแรกของธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ ให้ได้เข้าใจตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร